කර්ණාටක තාල පද්ධතිය

කර්ණාටක තාල පද්ධතිය  භාරතයේ තමිල්නාඩු, කේරළ, ආන්ධ්‍ර හා කර්නාටක යන ප්‍රාන්ත හතර පුරා ව්‍යාප්ත ව පවතින තාල පද්ධතිය දක්ෂිණ භ…

හින්දුස්ථානි තාල පද්ධතිය

හින්දුස්ථානි තාල පද්ධතිය හින්දුස්ථානි හෙවත් උත්තර භාරතීය තාල පද්ධතිය මාත්‍රා, විභාග, ආවර්ත, ලය, තාලි-ඛාලි හා ඨේකා යන අංග ආ…

භාරතීය ලය සංකල්පය

භාරතීය ලය සංකල්පය කාලයේ පවතින ගතික ස්වභාවය භාරතීය සංගීත පර්යාලෝකයට අනුව ලය ලෙස විස්තර කළ හැකි ය.  ලය සංකල්පය  තාලයටත් කාලය…

අවනද්ධ භාණ්ඩ වර්ගීකරණය

අවනද්ධ භාණ්ඩ වර්ගීකරණය ශබ්දාර්ථයෙන් අවනද්ධ යනු  වසුණු  යන අරුත් ය. සමකින් ආවරණය කර-ගන්නා ලද මැද කුහර සහිත වස්තුවක හම මත ආඝ…

සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණය

සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණය  සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකින් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. භාවිතාව අනුව සංගීත භාණ්ඩ වර්ගී…

ක්‍රියා, මාත්‍රා, කලා, මාර්ග

ක්‍රියා ක්‍රියා යන පාරිභාෂික පදය යම් කාල අන්තරයක් කුඩා කොටස්වලට බෙදීම පිණිස දෑත් භාවිත කරමින් සිදු කරනු ලබන හස්ත අභින ලෙස …

තාල සංකල්පය

තාල සංකල්පය   ශ්‍රී ලාංකේය හා භාරතීය සංගීත ක්‍ෂේත්‍රයෙහි තාලයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි. ‘තාල’ යන වදන භාරතීය සංගීත සම්ප්…

Load More
That is All